Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://uhyadvisory-pl.com.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy.

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa oraz pozostałe spółki należące do sieci UHY ECA w Polsce, czyli: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., UHY ECA Audyt Sp. z o.o., UHY ECA Tax & Law Trawiński Sp. k., UHY ECA Podatki Sp. z o.o., UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o., UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o., UHY ECA Advisory Sp. z o.o. (dalej jako „Administrator” lub „UHY ECA”). 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności: 

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu: 
 • podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy), 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UHY ECA, czyli na potrzeby: 

 • marketingu produktów lub usług własnych UHY ECA, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta, 
 • organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych, 
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, 

3.na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o odrębną zgodę w celu: 

 • przekazywania Klientowi informacji o proponowanych zmianach umowy, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby UHY ECA, 
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez podmioty współpracujące z UHY ECA, przy czym dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Informacja będzie przekazywana przez UHY ECA. 

Działania z zakresu marketingu bezpośredniego, o którym mowa w punkcie b) powyżej mogą być realizowane przez UHY ECA za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub telekomunikacyjnych (np. telefon). 

 

Odbiorcy danych osobowych 
 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

 1. podmiotom i organom, którym Administrator jest obowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, w tym dostawcom systemów i rozwiązań informatycznych, 
 3. innym podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością, w tym kancelariom prawnym, notarialnym, biurom tłumaczeń, bankom, dostawcom usług windykacyjnych, dostawcom usług pocztowych i kurierskich, dostawcom usług archiwizacyjnych, 
 4. partnerom handlowym, 
 5. podmiotom, do których udostępnienie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 
 2. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W szczególności, w przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia Tarcza Prywatności UE-USA, ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności. 
 3. W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych osobowych 

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych: 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania tej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
 • obsługi Klientów, 
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących UHY ECA, 
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z obowiązujących przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych UHY ECA, wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UHY ECA, będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa tej zgody. 

4.Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych osobowych. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa: 

 • prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe, prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, na podstawie art. 15 RODO, 
 • prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, jeżeli przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO, 
 • prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO, 
 • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania danych osobowych, dostarczonych wcześniej Administratorowi oraz do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, na podstawie art. 20 RODO, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UHY ECA lub wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO, 
 • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem), na podstawie art. 7 RODO, 
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji Administratora opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, na podstawie art. 22 RODO. 

W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem e-maila: rodo@uhy-pl.com lub strony internetowej: www.uhy-pl.com 
Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

An independent member of UHY international 

 

Polityka Cookies 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ECA S.A. z siedzibą pod adresem ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” plikicookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające plikicookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b) plikicookiessłużące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c) „wydajnościowe” plikicookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” plikicookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów. 

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.